Kasvattaja- ja kasvattajanimisäännöt

Kasvattaja- ja kasvattajanimisäännöt ovat Suomen Kaniyhdistys Ry:n hallituksen hyväksymät 31.1.2021 ja astuu voimaan heti.


Yleiset säännöt kanien kasvatukselle

1. Suomen Kaniyhdistyksen jäsen, joka kasvattaa tai myy kaneja on myytäessä tai välitettäessä (toisen henkilön kasvattamien tai omistamien kanien myyntiä tai muuta luovuttamista) noudatettava näitä sääntöjä.

2. Kaneja kasvattavan jäsenen tulee olla selvillä siitä, että Suomen Kaniyhdistys ry:n säännöt, ohjeistukset ja määräykset koskevat häntä. Jäsenen on oltava selvillä eläinsuojelulain ja järjestyslain sekä muiden kaneja koskevien lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä.

3. On huolehdittava, että kanit saavat riittävästi ravintoa ja huolenpitoa ja pidettävä asianmukaisissa tiloissa. Kanit eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle.

4. Tavoitteena tulee kasvattaa terveitä, käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja mielellään rekisteröintikelpoisia kaneja. Kasvattajan tulee olla perehtynyt etukäteen kasvattamiinsa rotuihin. Jalostukseen käytettävien kanien tulee olla sopivan ikäisiä, terveitä ja hyväkuntoisia sekä luonteeltaan, ulkomuodoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseensa soveltuvia.

5. Myytävien kanien vikoja ja sairauksia ei saa salata ja kanien ominaisuuksista on annettava tietoa avoimesti myös tiedossa olevien perinnöllisten sairauksien tai vikojen osalta. Yhdistys suosittaa, että poikaset saa luovuttaa aikaisintaan seitsemän viikon (7) ikäisinä.

6. Kanit tulee luovuttaa hyvän kauppatavan mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina ja mielellään myös tunnistusmerkittyinä. Mikäli kanit tunnistus merkitään eli tatuoidaan vasen ja / tai oikea korva, on se tehtävä Suomen Kaniyhdistys ry:n voimassaolevien ohjeistusten mukaisesti.

7. Suomen Kaniyhdistys ry:n hyväksymät lomakkeet on täytettävä voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti. Kaneja myytäessä tai välitettäessä kanille Suomen Kaniyhdistys ry suosittaa myös samansanaisten kauppakirjojen käyttöä.

8. Suomen Kaniyhdistys ry edellyttää, että sen omissa sukutauluissa / rekisteritodistuksissa käytetään vain ohjeistusten mukaisia rotu-, väri- ja kuvionimityksiä sekä SKY ry:n toiminnassa hyväksyttyjä kasvattajanimiä.

9. Kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kaniyhdistys Ry:n yleisiä sääntöjä, kasvatusta koskevia sääntöjä sekä kasvattajanimisääntöjä. Kasvattaja sitoutuu myös toimimaan kaikin tavoin eettisesti oikein kasvatustyössään.

Kasvattajanimisäännöt

1. Kasvattajanimellä tarkoitetaan sitä nimeä, joka liitetään kasvattajanimen kaikkien kasvattien yksilönimien yhteyteen. SKY ry:n rekisteritodistuksen käyttö rajataan koskemaan vain Pohjoismaisessa kanistandardissa hyväksyttyjä rotuja. Risteyteyksillä tulee kasvattajan käyttää lemmikkikanin sukutaulua. Kasvattajanimi voidaan ottaa takautuvasti käyttöön, mutta se koskee vain sellaisia poikueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kasvattajanimen haltijaksi. Kanin alkuperäistä nimeä, kasvattajanimeä tai kasvattajaa ei saa vaihtaa eikä muuttaa jälkikäteen kanin luovutuksen jälkeen. Poikueen jakaminen ennalta kahden tai useamman kasvattajan kesken on sallittua ennen kanin luovutusta.

2. Kasvattajanimi ei saa sisältää tunnistettavasti maan, läänin, kunnan tai kaupungin nimeä eikä sanaa kanila. Se ei saa sisältää yksittäisiä kirjaimia tai numeroita. Siinä ei myöskään saa esiintyä rotumääritelmässä esiintyvän lajin, rodun, värin tai kuvion nimiä. Nimessä tulee olla enintään kaksi sanaa ja se saa olla korkeintaan 20 merkkiä pitkä välit mukaan lukien. Väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi. Kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä, eikä se saa olla vastoin hyviä tapoja. Hakijan tulee tältä osin tarkistaa kasvattajanimen sopivuus ennen anomista.

3. Myönnetyllä kasvattajanimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei kasvattaja voi saada samaa kasvattajanimeä, joka on myönnetty jo jollekulle muulle Suomen Kaniyhdistys Ry:ssä. Kun kasvattajanimen poistamisesta tai nimen haltijan/haltijoiden kuolemasta on kulunut kaksikymmentä (20) vuotta, kasvattajanimi vapautuu uudelleen haettavaksi ja ikuinen suoja-aika raukeaa. Vapautuneet kasvattajanimet voidaan julkaista. Hallitus voi esityksestä suojella kaninkasvatushistoriassa merkittävän kasvattajanimen pysyvästi, eikä kasvattajanimeä tämän jälkeen vapauteta uudelleen käyttöön.

4. Kasvattajanimeä anovan Suomen Kaniyhdistys Ry:n jäsenen tulee olla Suomessa vakituisesti asuva ja 18 vuotta täyttänyt. Jos kasvattajanimeä anotaan perheen nimelle, tulee vastuullisen päähakijan olla 18 vuotta täyttänyt. Suomessa vakituisesti asuva kasvattaja ei voi olla tuontikanin kasvattajana. Tuontikanin kasvattajan vakituinen asuinpaikka on ulkomailla ja tällöin kasvattajan tulee hakeutua kyseisen maan kasvattajalistoille.

5. Kasvattajanimen hakijan ja kasvattajanimen haltijoiden tulee olla Suomen Kaniyhdistyksen varsinaisena jäsenenä vähintään yksi (1) vuosi ennen hakemista ja toisen vuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna ennen hakemuksen lähettämistä. Kahden jäsenmaksun välinen aika on aina vähintään 12 kuukautta. Perheen nimiin anottavan kasvattajanimen päähakijan tulee olla varsinainen jäsen ja muille perheenjäsenille riittää perhejäsenyys. Kasvattajanimen ylläpitämiseen vaaditaan jäsenmaksun jokavuotinen maksaminen. Jäsenmaksuja ei voi maksaa takautuvasti.

6. Kasvattajanimi voidaan myöntää enintään kahdelle henkilölle yhdessä tai perheen nimiin. Perheen nimiin anottavalle kasvattajanimelle on merkittävä päävastuuhenkilö.

7. Tällöin heidät merkitään aina yhdessä poikueen kasvattajiksi. Kasvattajanimeä voidaan anoa yhdessä tai jo olemassa olevalle kasvattajanimelle voidaan anomuksesta liittää toinen henkilö tai muuttaa se perheen nimelle. Jos rekisteröidyn kasvattajanimen toinen osapuoli tai joku perheenjäsen hankkivat toista kasvattajanimeä, on ensin irtisanouduttava edellisestä nimestä kirjallisesti Suomen Kaniyhdistys ry:n hallitukselle ja vasta sen jälkeen saa anoa uutta kasvattajanimeä.

8. Kasvattajanimeä anovan tulee omistaa kasvattajanimen alle jokaisesta anotusta rodusta vähintään yhden (1) naaraan ja yhden uroksen (1), joiden tulee olla rekisteröity johonkin Pohjoismaisen Kanistandardin pääyhdistykseen, joita ovat Suomen Kaniyhdistys Ry, Danmarks Kaninavlerforening, Norges Kaninavelsforbund tai Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund.

9. Ennen kasvattajanimen anomista hakijan / hakijoiden tulee suorittaa Suomen Kaniyhdistys Ry:n hyväksymä kasvattajakurssi, joista ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla tai jäsenlehdessä. Kopio kasvattajakurssin suorittamisesta saadusta diplomista tulee liittää anomukseen mukaan. Kasvattajanimeä on haettava viiden (5) vuoden sisään kurssin käymisestä, jotta kurssitodistus on hyväksyttävissä. Perheen nimelle anotulle kasvattajanimelle riittää, että vastuullinen päähakija on suorittanut Suomen Kaniyhdistys Ry:n hyväksymän kasvattajakurssin, mutta yhdistys suosittelee, että perheen jokainen jäsen suorittaisi kurssin.

10. Kasvattajanimi anotaan Suomen Kaniyhdistys Ry:n kasvattajanimianomuksella ja se on maksullista. Ennen kasvattajanimen anomista tulee suorittaa Suomen Kaniyhdistys ry:n tilille POP Siilinjärvi IBAN: FI93 4786 0010 0825 86 BIC: HELSFIHH kasvattajanimimaksu viisitoista (15) euroa käyttäen viitettä 1313. Maksettua maksua ei palauteta, mikäli hallitus hylkää anomuksen. Uudelleen anottaessa kasvattajanimimaksu tulee maksaa toistamiseen. Maksu on kasvattajanimikohtainen.

11. Täytetty anomus liitteineen toimitetaan paperiversiona postitse yhdistyksen kasvattajanimikäsittelijälle. Anomuksen mukana tulee olla kuittikopio maksetusta kasvattajanimimaksusta sekä kopio suoritetusta kasvattajakurssidiplomista. Ilman vaadittavia liitteitä lähetettyä anomusta ei käsitellä. Kasvattajanimikäsittelijä tarkistaa anomuksen ja lähettää sen lehteä varten jäsenistön hyväksyntään tai palauttaa puutteellisen anomuksen korjattavaksi. Anomuksia ei säilytetä.  Viranhoitajan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen ylläpitämistä julkaisuista.

12. Tämän jälkeen anotut kasvattajanimet julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä. Valitus anottavasta kasvattajanimestä tulee toimittaa kirjallisena Suomen Kaniyhdistys Ry:n hallitukselle jäsenlehdessä painettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen hallitus hyväksyy / hylkää nimen. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa anojalle hallituksen päätöksestä aina kirjallisesti sekä toimittaa hyväksytyn kasvattajanimen kaikki tiedot eteenpäin julkaistavaksi jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. Kasvattajanimen ohella kasvattajalle annetaan F- kasvattajanumero.

13. Kasvattajanimi voidaan käsitellä myös ns. vanhana anomuksena, mikäli kasvattajanimi on aiemmin hyväksytty Suomen Kaniyhdistys Ry:ssä, mutta ollut kasvattajan ilmoituksesta pois käytöstä välillä. Tällöin kasvattajanimen anoja kirjoittaa anomukseen Suomen Kaniyhdistys Ry:n aiemmin hyväksymän kasvattajanimensä, maksaa kasvattajanimimaksun sekä lähettää anomuksen kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajakurssitodistusta ei tarvitse toimittaa. Kasvattajanimikäsittelijä voi suoraan hyväksyä kasvattajanimen uudelleen käyttöön ilman jäsenlehtikierrosta tai hallituksen hyväksyntää. Hyväksymisen jälkeen kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa anojalle hyväksymisestä sekä toimittaa kasvattajanimen tiedot eteenpäin julkaistavaksi jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.

14. Kasvattajanimi poistetaan automaattisesti Suomen Kaniyhdistys Ry:n kasvattajalistoilta, jos jäsen on eronnut tai katsotaan sääntöjen mukaisesti eronneeksi. Lisäksi hallituksen kokous voi muusta pätevästä syystä poistaa yksimielisellä päätöksellään kasvattajanimen. Tällöin asiasta ilmoitetaan haltijalle ja hänelle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen kasvattajanimen poistamista. Hallitus päättää kuulemisen edellytyksistä. Kasvattajanimen poistaminen ei kuitenkaan poista nimen ikuista suoja-aikaa.

15. Jos kasvattajanimi halutaan siirtää toiselle henkilölle, asiasta tulee tehdä kirjallinen sopimus nimen entisen ja tulevan haltijan kanssa, jonka tulee täyttää kasvattajanimen saantiehdot. Kasvattajanimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kasvattajanimen käyttöön, mikäli hän täyttää kasvattajanimen saantiehdot. Kasvattajanimen siirrosta tulee suorittaa kasvattajanimimaksu. Siirtosopimus ja kasvattajanimianomus tulee toimittaa Suomen Kaniyhdistys Ry:n hallitukselle, joka hyväksyttyään tai hylättyään anomuksen, toimittaa sen valtuuttamalleen kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa anojalle hallituksen päätöksestä aina kirjallisesti. Hyväksytystä siirrosta kasvattajanimikäsittelijä toimittaa uudet haltijan tiedot eteenpäin julkaistavaksi jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.

16. Jos kasvattaja haluaa lopettaa kasvattamisen yhteisen kasvattajanimen alla toisen henkilön kanssa, tulee hänen kirjallisesti irtisanoutua kyseessä olevan kasvattajanimen käytöstä. Irtisanoutuminen tulee toimittaa hallituksen käsittelyyn. Hallitus tiedottaa asiasta kasvattajanimikäsittelijää. Kasvattajanimikäsittelijä toimittaa uudet tiedot eteenpäin julkaistavaksi jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.

17. Kasvattajanimeä voi vaihtaa vain kerran pätevistä syistä. Anomus kasvattajanimen vaihtamisesta on toimitettava kirjallisena Suomen Kaniyhdistys Ry:n hallitukselle. Hallitus ilmoittaa hylätystä päätöksestä suoraan anojalle. Hyväksytty vaihto siirretään kasvattajanimikäsittelijälle, joka käsittelee sen uutena kasvattajanimihakemuksena.

18. Jokaisen hyväksytyn kasvattajan on rekisteröitävä kalenterivuosittain vähintään yksi (1) kasvattinsa Suomen Kaniyhdistys Ry:n kantakirjaan pysyäkseen yhdistyksen kasvattajalistalla. Rekisteröintien laskeminen aloitetaan hyväksymistä seuraavana vuonna. Mikäli kasvattajan kasvattamia kaneja ei pystytä rekisteröimään vuoden aikana, tulee hänen ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle pätevä syy säännöstä poikkeamiseen. Hallitus toimittaa kaikki hyväksytyt poikkeukset rekisteröintiehtoon pääkantakirjanhoitajalle ja tai rekisteröintitoimikunnan puheenjohtajalle, joka tarkistaa rekisteröintiehdon täyttymisen ja ilmoittaa
jäsenlehteen ja kotisivujen päivitystä varten listan poistettavista kasvattajista.

19. Jos kasvattaja haluaa lisätä uusia rotuja, värejä tai kuvioita kasvattajanimeensä jo hyväksytyn kasvattajanimen alle, voi siitä tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen suoraan jäsenlehden toimitukseen ja kotisivujen ylläpitäjälle. Mikäli hyväksytty kasvattaja ei halua yhteystietojaan julkaistavaksi yhdistyksen julkaisuissa tai kotisivuilla, tulee hänen ilmoittaa tästä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

20. Tiedot jäsenyyksistä kasvattajanimenkäsittelijä saa suoraan yhdistyksen jäsenrekisterin pitäjältä tiedustelemalla.

21. Kaikista kasvattajanimeä koskevista huomautuksista tulee tehdä kirjallinen selvitys Suomen Kaniyhdistys ry:n hallitukselle ja kasvattajanimikäsittelijälle.

* * * 

Näitä sääntöjä saa muuttaa vain Suomen Kaniyhdistys Ry:n hallitus.